תקנון

א. כללי

1. השירותים המוצעים לך באתר יסופקו לך בכפוף להסכם מקוון זה, המסדיר את היחסים המשפטיים בינך לבין חברת יופיי פיננסים בע"מ ח.פ. 514672575 (להלן: "Upay"/"החברה") ביחס לשימושך בחשבון, כהגדרתו להלן, לצורך ביצוע תשלומים וקבלת כספים. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך להסכם ולתנאי השימוש המפורטים להלן. Upay שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי ההסכם והשימוש באתר זה. ניתן לצפות בתנאי ההסכם והשימוש באתר המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף הבית.

2. Upay הינה מערכת לביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט. באמצעות המערכת ניתן לקבל תשלומים שונים באמצעות כרטיס אשראי (ובעתיד באמצעות חשבון בנק). כמו כן, המערכת מאפשרת לך לקבוע את המועד שבו תרצה לשלם/לקבל את התשלום, לרבות בקשה להקדים את התשלום מהמועד שהוסכם בינך לבין משלם התשלום או מאפשרת לך לבקש את דחיית התשלום לספק מסוים (כנגד תשלום).

3. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.

4. מובהר, כי לאחר ביצוע העסקה לא ניתן יהיה לבטלה– מומלץ לבדוק את פרטי העסקה והעברת התשלום בטרם ביצועו. ב. שירות לקוחות

5. שירות הלקוחות של Upay פעיל בימים א-ה, בין השעות: 08:00-18:00.

6. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: (03)800-8729 ו/או support@upay.co.il. ג. הגדרות

7. "אישור קבלת תשלום" – אישור המוטב לביצוע עסקה של העברת כספים אליו.

8. "אישור בקשת תשלום" – אישור המשלם לביצוע עיסקה של העברת כספים לאחר, על פי בקשת תשלום שהעביר המוטב למשלם.

9. "אמצעי התשלום" – כרטיס אשראי (שהונפק על ידי מנפיק ישראלי) או חשבון בנק שיחויב בעת ביצוע תשלומים ו/או יזוכה בעת קבלת כספים, לפי העניין. מוסכם, כי בשלב הראשון, יתבצע התשלום באמצעות חיוב כרטיס אשראי בלבד. בעתיד, ייתכן והחברה תאפשר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבצע העברות כספים ותשלומים באמצעות חיוב/זיכוי חשבון הבנק שלך.

10. "האתר"/ "המערכת" – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו הינה www.upay.co.il, או כל כתובת אחרת עליו תודיע החברה מפעם לפעם.

11. "דחיית תשלום" – מתן אשראי באמצעות דחיית מועד החיוב בגין העסקה.

12. "החשבון" – החשבון שייפתח לבקשתך באתר, באמצעותו תתבצענה העסקאות.

13. "הקדמת תשלומים" – מתן אשראי על ידי Upay באמצעות הקדמת תשלומי העסקה.

14. "יום עסקים" – יום שבו פועלים עיקר עסקי בנק לאומי ואשר לגביו נוהגים תאגידים בנקאיים לקיים סליקה של ממסרים בנקאיים.

15. "מועד ביצוע העסקה" – המועד בו התקבל אישור ביצוע העסקה על ידי Upay ובו תשודר העסקה לחברת כרטיסי האשראי של המשלם, לשם חיובו של המשלם במועד התשלום. יודגש כי חיובו של המשלם על ידי חברת האשראי יתבצע בהתאם להסכם בינו חברת האשראי.

16. "מועד התשלום" – מועד שעליו הוסכם בין המשלם לבין המוטב כי המוטב יזוכה, בכפוף לאישורה של Upay. במועד זה תזכה Upay את המוטב בכפוף לכך שהמוטב לא ביקש להקדים את הזיכוי. לא אישרה Upay את מועד התשלום יזוכה המוטב כמפורט בסעיף ‎48 להלן.

17. "משלם" – מי שמשלם כספים למוטב, בתנאים שיסוכמו בינו לבין המוטב.

18. "מוטב" – מי שמקבל כספים מאחר באמצעות החשבון, ובכלל האמור "בית עסק" המכבד תשלומים בכרטיסי אשראי באמצעות המערכת.

19. "עסקה" – העברת כספים מסוימת ממשלם למוטב ו/או בקשת תשלום שהועברה ממוטב למשלם ו/או בקשה לדחיית תשלום ו/או בקשה להקדמת תשלומים ו/או בקשה לפריסת תשלום מסוים לתשלומים.

20. "ריבית פריים" – ריבית הנקבעת על-ידי בנק לאומי ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי והמפורסמת על ידיו.

21. "תשלומים" – פריסת חיוב מסוים למספר תשלומים נפרדים. מובהר, כי כל תשלום תורן יבוצע כעסקה נפרדת ועצמאית באותו היום בכל חודש בהתאם למועד התשלום. ד. פעילותה של

UPAY 22. ידוע לך והינך מסכים כיUpay איננה תאגיד בנקאי או "תאגיד עזר" (כהגדרת מונחים אלו בחוק הבנקאות (רישוי) 1981). Upay משמשת אך ורק כסוכן עבורך על מנת לסייע לך בביצוע העסקאות. ל-Upay יש מערכת יחסים נפרדת עם המשלם ועם המוטב. Upay תפעל בהתאם להוראותיך, בכפוף להוראות הסכם זה, ובכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה לביצוע הוראותיך. באישורך של בקשה זו הינך מאשר כי Upay משמשת אך ורק לעיבוד העסקאות ולביצוע הוראותיך להקדמת תשלומים, וכי איננה משמשת כנאמן או כמחזיקת הכספים בכל דרך אחרת.

23. ידוע לך והינך מסכים כי Upay איננה מחזיקה בכספים או בפיקדונות כלשהם עבורך, אלא תפעל לחייב את כרטיס האשראי של המשלם ולזיכוי המוטב, כמפורט בהסכם זה להלן.

24. עוד ידוע לך והינך מסכים כי בעת ביצוע עסקה באמצעות המערכת, הינך מבצע עסקה לתשלום ל-Upay. Upay תעביר את התשלום למוטב שתורה עליו, במועד התשלום, בכפוף לאישורה של Upay. במקרה בו לא אישרה Upay את מועד התשלום, יזוכה המוטב כמפורט בסעיף 48 להלן. עסקת החיוב תופיע באמצעי התשלום שבחרת כעסקה בינך לבין

Upay. 25. ידוע לך כי Upay איננה צד לעסקה בינך לבין המוטב/המשלם ואחריותה הינה לעסקה בלבד כמפורט בהסכם זה. כן ידוע לך, כי ל –Upay אין כל שליטה על המוצרים ו/או השירותים המשולמים באמצעות המערכת, ואין היא אחראית או מחויבת לטיבם, או לאספקתם. Upay גם אינה יכולה להבטיח שמשלם או מוטב שאיתם בחרת לבצע עסקה, אכן ישלימו את מסירת המוצר או השירות.

26. ידוע לך שברגע שבצעת עיסקה דרך Upay יחויב כרטיס האשראי של המשלם ביום שבו ביקשת (ובלבד שהתקבל אישור קבלת התשלום, בין מראש עבור כל העברת כספים ממך ובין בגין ביצוע העסקה המסוימת). כמו כן, ידוע לך, כי המוטב יהיה רשאי להקדים את קבלת התשלום, כפי שיוסכם בינו לבין Upay (זאת אף ללא הסכמתך). ה. הצהרותיך והתחייבויותיך

27. הינך מצהיר, כי הסכם זה אינו מהווה הפרה של כל חוזה ו/או התחייבות אחרת שהינך צד להם וכי אין כל מניעה על פי כל הסכם ו/או דין (לרבות צווים שיפוטיים) ו/או כל מניעה אחרת להתקשרותך בהסכם. 27.1. הינך מצהיר כי ידוע לך שפעילות החברה כפופה לכל דין ובכלל זה הוראות חוק איסור הלבנת הון ו/או התקנות ו/או הצווים שעל פיו, ומתחייב לשתף פעולה עם החברה בקשר לכך לרבות המצאת מסמכי זיהוי כפי שיידרשו על ידי החברה ו/או מסירת פרטים מלאים ונכונים לצורך קיום מנגנון 'הכר את הלקוח' ו/או כל עניין שתדרוש ממנו החברה בקשר לכך.

28. כי אין לך כל מגבלה כלכלית ו/או משפטית ו/או אחרת כלשהי העלולה למנוע ממך מלבצע את כל התחייבויותיך על פי הסכם זה.

29. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מצהיר ומתחייב, כי יש בידיך כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הנדרש לצורך ביצוע העסקאות זה וכי הם יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם.

30. הינך מתחייב שלא לבצע באמצעות חשבונך פעולות שאינן חוקיות, או מנוגדות לדין, או שדורשות היתר ו/או רישיון כלשהו.

31. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבונך לצורך רכישה ו/או מכירה של סמים מסוכנים ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי

Upay. 32. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בחשבונך לצורך רכישה ו/או מכירה של מוצרים ו/או שירותים ו/או כל שימוש אחר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של Upay ו/או של כל גורם שהוא.

33. הינך מצהיר ומתחייב, כי כל הפרטים אשר מסרת ו/או תמסור בעתיד באתר וכן כל המסמכים שתמציא לחברה הינם מדויקים, נכונים ומלאים וכי לא תמסור פרטים ומסמכים שקריים.

34. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון שאינו שלך וכן אינך רשאי לעשות כל פעולה בחשבון, אשר לא הותר באופן מפורש לבצעה.

35. בקשר לשימוש באתר האינטרנט הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): 35.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים המוצעים באתר.

35.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש Upay לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

35.3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

35.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

35.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

35.6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (

mirror). 35.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

35.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה.

35.9. השירות אותו מציעה Upay באמצעות האתר מהווה קניינה הרוחני הבלעדי של Upay. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירות, אלא בהתאם ועל פי הוראות ההסכם.

36. החברה רשאית לדרוש חתימה פיזית על הסכם זה והינך מתחייב להיענות לבקשה זו. ו. רישום לאתר ופתיחת חשבון

37. הינך מבקש מ – Upay לפתוח חשבון באתר, ולאפשר לך להשתמש במערכת בהתאם לאמור בבקשה זו ובהתאם לתנאי הסכם זה. מובהר בזאת כי פתיחת החשבון נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכי החברה תהיה רשאית בכל עת שלא לאפשר את רישומך ופתיחת החשבון ו/או להתנות את פתיחת החשבון בתנאים כלשהם. עוד מובהר בזאת כי אין בפתיחת החשבון, בכל דרך שהיא, משום הסכמה להעמדת אשראי כלשהוא על ידי החברה, וכל בקשה להקדמת תשלומים / דחיית תשלום תידון לגופה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

38. הינך רשאי לפתוח חשבון אחד בלבד. במידה והינך תאגיד – הינך מורשה לפתוח חשבון אחד לכל תאגיד (בהתאם למספר התאגיד).

39. זכאותך לפתיחת חשבון מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים:

39.1. במקרה שהינך יחיד / שותפות בלתי רשומה: הינך בגיר, מעל גיל 18, לא נפסלת לביצוע פעילות באמצעות כרטיס אשראי או לביצוע פעולות בחשבון בנק והינך תושב ישראל.

39.2. במקרה שהינך תאגיד: הינך תאגיד המאוגד כדין במדינת ישראל, אשר קיבל החלטה כדין, להתחבר לשירותי Upay. Upay תהיה רשאית לדרוש ממך להמציא לך את ההחלטה האמורה.

40. מורשים לפעילות בחשבון

40.1. הפעילות בחשבון תתבצע על ידיך בהתאם למידע שתמסור ל- Upay בעת הרישום.

41. מסירת פרטים ומסמכים

41.1. בהתאם לדין מחויבת Upay לקבל, לאמת ולשמור נתונים מסוימים אודות כל מי שפותח חשבון באתר. אשר על כן, הינך נדרש בעת הרישום למסור פרטים מסוימים, ובין היתר:

41.1.1. שם.

41.1.2. מספר זהות / מספר רישום תאגיד.

41.1.3. תאריך לידה/תאריך התאגדות.

41.1.4. מען.

41.2. כמו כן, ייתכן ותידרש למסור פרטים בדבר מהות עיסוקך, היקף פעילותך ופרטים נוספים כפי שתקבע

Upay. 41.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל לצורך אימות פרטיך ייתכן ותידרש להמציא לידי החברה מסמכים מסוימים שיידרשו על ידי Upay, ובין היתר:

41.3.1. העתק מתעודת הזהות שלך.

41.3.2. במידה והינך תאגיד – העתק מתעודת ההתאגדות.

41.3.3. במידה והינך תאגיד – החלטת תאגיד לשם התקשרותך בהסכם זה, והצהרה על הנהנים מהפעילות בחשבון.

41.4. בנוסף, ייתכן ותידרש לחתום על הסכם זה ולהמציאו חתום לידי Upay.

41.5 .UPAY תהיה רשאית לבצע בדיקות אודות הפרטים שמסרת, לרבות מלשכות שירות נתוני אשראי, או מכל גורם חוקי אחר.

42. עדכון פרטים

42.1. אתה יכול בכל עת לעדכן את פרטיך באתר או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של Upay בהתאם לסוג העדכון אותו הינך מבקש לבצע. ייתכן ותידרש בעקבות השינוי להמציא מסמכים ל- Upay. ז. קבלת כספים

43. מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות אך ורק במידה ויש לך חשבון פעיל בחברה. במידה ולא קיים למוטב חשבון פעיל בחברה או במקרה בו לא התקבל אישור קבלת תשלום , לא תתבצע העסקה ולא יהיו לך כל טענות כלפי Upay בעניין. עסקאות תתבצענה בימי עסקים בלבד. חיוב/זיכוי שחלים ביום שאינו יום עסקים יידחו ליום העסקים הבא.

44. ניתן לבצע עסקאות אך ורק בתחומי ישראל (ללא תחומי הרשות הפלסטינית) – קרי בין משלם ומוטב ישראליים תוך זיכוי/חיוב אמצעי תשלום שהונפקו/נפתחו בישראל.

45. עוד מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות במטבע שקלי בלבד. Upay שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביצוע עסקאות במטבעות אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

46. עסקה תתבצע כמפורט להלן:

46.1. משלם

46.1.1. המשלם מזין את פרטי העסקה, לרבות מועד התשלום, כפי שהוסכם לגביו בינו לבין המוטב.

46.1.2. במועד ביצוע העסקה תשודר העסקה על ידי Upay ללבנק שלך או לחברת כרטיסי האשראי שלך, ובמועד התשלום יחויב אמצעי התשלום שלך ויזוכה המוטב. מובהר, כי במידה ואמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי, יחויב חשבון הבנק אותו מחייב כרטיסך במועד החיוב החודשי בכרטיסך הסמוך לאחר מועד התשלום.

46.1.3. מובהר, כי ביצוע העסקה יתאפשר רק אם התקבל אישור קבלת תשלום מעת המוטב.

46.1.4. במקרה בו לא התקבל אישור התשלום, לא תתבצע העסקה ו-Upay לא תחייב את אמצעי התשלום של המשלם ולא תזכה את המוטב.

46.2. מוטב 46.2.

1. המוטב יזין את פרטי העסקה, לרבות מועד ביצועה ותועבר למשלם בקשת תשלום עם פרטיה.

46.2.2. במועד ביצוע העסקה, תשודר העסקה על-ידי Upay לבנק של המשלם או לחברת כרטיסי האשראי שלו, בהתאם לאמצעי התשלום של המשלם ובמועד התשלום יחויב אמצעי התשלום של המשלם ו- Upay תעביר לו את התשלום.

46.2.3. מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות אך ורק במידה והתקבל אישור בקשת תשלום על-ידי המשלם בתוך 30 יום ממועד הזנת בקשת התשלום על-ידי המוטב, או עד למועד ביצוע העסקה, המוקדם מביניהם. במידה ולא תאשר (כמשלם) את בקשת התשלום עד ל-2 ימי עסקים לפני מועד התשלום (או כל מועד אחר עליו תודיע Upay) או בתוך 30 יום מהזנת פרטי העסקה, המוקדם מביניהם, לא תתבצע העסקה ו-Upay לא תחייב את אמצעי התשלום של המשלם ולא תזכה את המוטב.

47. מובהר, כי Upay רשאית שלא לחייב את אמצעי התשלום ולא להעביר את התשלום למוטב במועד ביצוע העסקה אם למוטב אין חשבון פעיל ב- Upay ו/או אם חלה הרעה במצב המוטב ו/או אם לא התקבל אישור בקשת תשלום או אישור קבלת תשלום כמפורט בסעיפים

46.1.2 ו-46.2.2 לעיל. במקרה זה תודיע Upay למשלם/למוטב (לפי העניין) בהקדם האפשרי על אי זיכויו של המוטב במועד התשלום (לפי העניין). היה ולא יתאפשר להשלים את העסקה תבוטל העסקה ולא תחויב (כמשלם) בסכומה.

48. חיוב אמצעי התשלום יתבצע במועד החיוב של המשלם, מחזיק הכרטיס, (סייקל) בסמוך למועד ביצוע העיסקה (ובכפוף להסכמים בין המשלם לבין חברת האשראי).

49. זיכוי המוטב יתבצע בתוך 10 ימים ממועד קבלת הכספים על ידי חברת האשראי של המשלם, אלא אם אושר מועד התשלום על ידי

Upay. 50. ידוע לך, כי המוטב יהיה רשאי להקדים את התשלום בגין העסקה, כמפורט בפרק ‎י להלן מבלי שתידרש הסכמתך לכך.

51. מובהר, כי ביצוע העסקה מותנה באישור חברת כרטיסי האשראי או הבנק של המשלם והמוטב (בהתאם לאמצעי התשלום בנבחר על-ידיך). בטרם ביצוע העסקה הינך נדרש לוודא, כי בחשבונך מצויים הכספים הדרושים לצורך ביצועה, או שקיימת לזכותך מסגרת אשראי מספקת בכרטיס האשראי שלך או חשבון הבנק שלך (לפי העניין).

52. מובהר, כי Upay תהיה אחראית לזכות את המוטב רק במקרה בו התקבלו הכספים בפועל מאת המשלם. במקרה בו לא הצליחה Upay לחייב את המשלם מכל סיבה שהיא לא תהיה אחראית Upay לזכות את המוטב והינך מתחייב לשאת במלוא האחריות עקב כך. ככל שלמוטב אין חשבון פעיל בחברה, תישלח אליו על-ידי החברה הודעה בדבר ביצוע העסקה. העסקה תתאפשר לאחר רישומו של המוטב ופתיחת חשבונו.

53. סוגי עסקאות שניתן לבצע

53.1. מובהר, כי ניתן לבצע באמצעות החשבון עסקאות רגילות או תשלומים בלבד בין משלם למוטב.

53.2. ביצוע עסקת תשלומים – ניתן לפרוס עסקה מסוימת עד ל- 12 תשלומים (או כל מספר תשלומים אחר שייקבע על ידי Upay). Upay תהיה רשאית לגבות ריבית ו/או הצמדה בגין ביצוע עסקת התשלומים, כפי שיוצג בטרם ביצוע עסקת התשלומים.

53.3. תנאי התשלום יהיו כפי שייקבע בין המוטב למשלם,במועד החיוב המדויק של המשלם וזיכוי המוטב, ובלבד שמועד זה הינו ביום עסקים. היה מועד החיוב/זיכוי ביום שאינו יום עסקים יידחה החיוב/זיכוי ליום העסקים הבא.

53.4. Upay תהיה רשאית לקבוע סכום מינימאלי לביצוע עסקאות וכן סכום מצטבר מקסימאלי לביצוע עסקאות, כפי שיצוין על ידי Upay מעת לעת.

53.5. קבעה Upay סכום מינימאלי ו/או מקסימאלי מצטבר לביצוע פעולות לא ניתן יהיה לצבור את סכומי ההעברה מפעולה לפעולה – לדוגמא, אם הסכום המינימאלי שייקבע על ידי UPAY הינו 100 ₪ והעברת 175 ₪ בפעם הבאה שתבקש להעביר כספים למוטב תצטרך להעביר 100 ₪ נוספים לפחות ו- 75 השקלים העודפים לא "ייצברו" לזכות חשבונך.

54. אישור לחיוב אמצעי התשלום

54.1. בחתימתך על הסכם זה הינך מאשר ל- Upay לחייב את אמצעי התשלום בגין כל עסקה שבוצעה על-ידיך (אם הינך משלם) לביצוע פעולות בחשבון.

54.2. כמו כן, הינך מאשר לחברה לחייב את אמצעי התשלום בכל סכום עמלה, ריבית והוצאות גבייה שתהיה Upay רשאית לגבות על פי הסכם זה ובכפוף לכל דין, ואשר תצוין באתר בעת ביצוע הפעולה.

55. עצירת תשלומים/עסקאות

55.1. למרות האמור לעיל, תהיה Upay רשאית שלא לחייב את המשלם ולא להעביר את התשלום למוטב במועד ביצועה מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים בהם חלה הרעה במצבך או אם קיים חשש סביר, כי לא ניתן יהיה לחייב את המשלך בסכום העסקה.

55.2. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של Upay שלא להשלים את העסקה בהתאם להוראות סעיף ‎47 לעיל.

56. דרישת מסמכים

56.1. מוסכם, כי החברה תהיה רשאית להתנות ביצוען של פעולות מסוימות בקבלת מסמכי זיהוי ו/או ההסכם החתום פיזית. במקרה זה, כל עוד לא התקבלו אצל החברה המסמכים הדרושים, כמפורט בסעיף ‎41 לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבון. למרות האמור לעיל, ניתן יהיה לבצע פעולות בסכומים מצטברים של עד 1,000 ₪.

56.2. כמו כן, כל עוד לא התקבלו אצל החברה המסמכים הדרושים, כמפורט בסעיף ‎41 לעיל, לא ניתן יהיה לבצע הקדמת תשלומים ו/או דחיית תשלומים ו/או פריסת תשלום מסוים למספר תשלומים.

57. חשבוניות

57.1. Upay תשלח לך אחת לחודש, או בכל תדירות אחרת שתותר על פי כל דין, חשבון עסקה בגין כל העסקאות שבוצעו בחודש מסוים. משלוח החשבוניות ייעשה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך המעודכנת במערכות החברה.

57.2. לבקשתך יישלחו לך חשבון עיסקה באמצעות דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטיך המעודכנים במערכות Upay. Upay תהיה רשאית לגבות עמלה בגין משלוח החשבוניות בדואר רגיל, ככל שתתבקש על ידיך לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה. ח. ביטול עסקאות

58. מובהר, כי לא ניתן לבטל עסקאות לאחר מועד ביצוע העסקה.

59. כמו כן, מובהר כי לא ניתן לבטל עסקאות שהתשלום בגינן הוקדם ו/או נדחה.

60. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותך להגיע להסכמה ישירות מול המשלם ו/או המוטב (לפי העניין) לצורך ביטול העסקה, בכפוף לכל דין. ט. מחלוקות מסחריות

61. מובהר, כי Upay אינה צד לעסקה בינך לבין המשלם/מוטב, לפי העניין, והיא אינה צד לכל מחלוקת מסחרית בינך לבין המשלם/מוטב. אחריותה של Upay הינה לעסקה, כהגדרתה לעיל, בהתאם להוראות הסכם זה בלבד.

62. בכל מקרה של מחלוקת מסחרית תהיה החברה רשאית להמשיך ולחייבך בסכום העסקה, בהתאם לתנאיה המקוריים, אלא אם הוסכם אחרת בינך ובין בין המשלם/המוטב, לפי העניין, והסכמה זו הובאה לידיעת החברה בהסכמת המשלם והמוטב. י. הקדמת תשלומים ודחיית תשלומים

63. הינך רשאי לבקש מאת החברה להקדים תשלום מסוים ו/או לדחות תשלום מסוים בהתאם לתנאים המפורטים להלן. בקשתך להקדמת תשלומים ו/או לדחיית תשלום מסוים תהווה בקשה למתן אשראי, למשך תקופת הקדמת התשלום ו/או דחייתו, שתנאיה מוגדרים במסגרת הסכם זה ובמסגרת הפרטים המשלימים שיינתנו לך במהלך ביצוע הקדמת התשלומים. מובהר, כי בגין הקדמת תשלומים ו/או דחיית תשלומים תגבה Upay עמלות וריביות בהתאם להוראות הסכם זה וכפי שיוצג בפניך בטרם ביצוע העסקה בעת הזנתך את הבקשה להקדמת תשלומים/דחיית תשלומים.

64. ריביות

64.1. סכום כל עסקה שהוקדמה/נדחה על ידיך יישא ריבית בשיעור, אשר ייקבע על ידי Upay מעת לעת מהמועד שבו הוקדם התשלום ועד למועד התשלום, או ממועד התשלום ועד למועד אליו נדחה התשלום, לפי העניין.

64.2. סכום הריבית לא יפחת מ- 0%, קרי לא תיגבה ריבית שלילית.

64.3. הריבית הינה ריבית משתנה על בסיס שיעור ריבית הפריים בתוספת מרווח חיובי או שלילי, כפי שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינוי בריבית הפריים יגרום לשינוי בשיעור הריבית במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים. הריבית מחושבת על פי מספר הימים שחלפו בפועל ממועד העמדת האשראי חלקי 365 או 366, בהתאם למספר הימים בשנה.

64.4. סכום הריבית בגין עסקאות שהוקדמו על ידי Upay יחושב בהתאם לריבית הפריים הידועה במועד הקדמת התשלומים/דחיית התשלום וייגבה מראש באותו מועד.

64.5. במקרה בו ביצעת עסקת תשלומים סכום הריבית יחושב בהתאם לשיעור ריבית הפריים הידוע במועד התשלום התורן וייגבה מראש על ידי Upay באותו מועד.

65. הטבות בריבית החברה תהיה רשאית להציע מעת לעת להקדים/לדחות תשלומים בשיעור ריבית מוזל ("ההנחה") לתקופה מסוימת כפי שייקבע על ידיה. ההנחה תחול בגין כל הקדמה/דחיית תשלומים שתתבצע בתקופת ההנחה ובלבד שמועד הזיכוי/חיוב יהיה 30 (שלושים) ימים לאחר מכן.

66. ריבית פיגורים כל סכום שיידחה על ידיך ואשר לא תיפרע במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המקסימלי המותר על פי דין, מהמועד שבו היית אמור לפרוע אותו ועד למועד פירעונו בפועל.

67. פירעון מוקדם מובהר, כי לא יתאפשר פירעון מוקדם של היתרה בלתי מסולקת של האשראי שהועמד לך על ידי

Upay. 68. העמדת האשראי לפירעון מיידי

68.1. החברה תהיה רשאית להעמיד כל סכום אשראי שהועמד על ידיה לפירעון מיידי ולחייב אותך בכל הסכומים המגיעים ממך לחברה בצירוף ריבית שלא סולקה עד אותו מועד וזאת אף לפני מועדי החיוב/זיכוי הרגילים ו/או הנדחים בהודעה מראש והכול בצירוף עמלות והוצאות ככל שיחולו אם תפגר בתשלום שהינך חב לחברה לתקופה העולה על 31 ימים רצופים, או כל מועד אחר שיותר על פי כל דין.

68.2. הועמד האשראי לפירעון מיידי על ידי החברה ולא פרעת אותו כנדרש, יתווסף לסכום האשראי ריבית פיגורים ממועד ההעמדה לפירעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל.

68.3. הועמד האשראי לפירעון מיידי על ידי החברה ולא פרעת אותו כנדרש, תהיה החברה רשאית אותך בסכום לחיוב, לרבות בסכום ריבית הפיגורים כמפורט לעיל.

69. אחריות Upay לתשלום בגין עסקות הקדמת תשלומים

69.1. Upay תהיה אחראית לזכות אותך בסכום שתשלומו הוקדם על ידיה גם במקרה בו התמורה לא שולמה לה על ידי המשלם, למעט במקרים המפורטים להלן. במקרה בו רשאית חברת כרטיסי האשראי, או הבנק, לפי העניין, לחזור ולחייב את Upay בגין סכום העסקה, לרבות במקרים של חיוב חוזר (Charge Back) וכן במקרים בהם הודיע המשלם על ביטול העסקה, בשל כל עילה המאפשרת ביטול ו/או הפסקת תשלום על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, או על פי כל דין אחר, אתה תישא באחריות לתשלום מלוא סכום העסקה ואם כבר זיכתה אותך Upay בגינה תהיה Upay רשאית לחזור ולחייב אותך בגינה. יא. עמלות, ריביות והוצאות

70. הינך מתחייב לשלם ל- Upay עמלות מכל מין וסוג וכן ריביות בקשר לחשבון ולעסקאות, לרבות בגין הקדמת תשלומים/דחיית, לפי תעריף שיהיה נהוג ב- Upay מפעם לפעם כפי שיוצג בטרם ביצוע כל פעולה.

71. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית לגבות ממך:

71.1. ריבית בגין הקדמת תשלומים/דחיית תשלומים, בשיעור שייקבע על ידי Upay מעת לעת, לרבות ריבית פיגורים במידה ותפגר בתשלומים המגיעים ממך ל- Upay, בכפוף לכל דין.

71.2. ריבית ו/או הצמדה בגין ביצוע עסקת תשלומים.

71.3. בכל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג שיחול בעקבות השימוש בחשבון וביצוע העסקאות, כפי שיוצג באתר בטרם ביצוע הפעולה.

71.4. בהוצאות מיוחדות סבירות שייגרמו ל- Upay בעקבות שימושך בחשבון.

71.5. בהוצאות גבייה סבירות שנגרמו ל- Upay עקב פיגור או אי-כיבוד של התחייבויותיך כלפי Upay, לרבות דמי-טיפול, הוצאות חקירות סבירות, שכר טרחה של עורך דינה של Upay בקשר עם הליכים כאמור, מסירות ואגרות בית-משפט והוצאה לפועל.

72. סכום העמלות, הריביות וההוצאות דלעיל ייגבו באמצעות אמצעי התשלום שחויב/זוכה, לפי העניין. יב. השגות

73. הינך מתבקש לבדוק את פירוט העסקאות שיופיע באתר וכן כל העתק חשבון, הודעה ומכתב שיישלחו או שיימסרו לך באופן כלשהו, על-ידי החברה ותמציא לחברה, את הערותיך בכתב לגביהם אם תהיינה כאלה, בתוך 30 (שלושים) ימים מתאריך המסירה, המשלוח או העדכון באתר על-ידי החברה.

74. אתה מתחייב למסור לברה את כל המסמכים והראיות שיהיו בידיך לביסוס השגותיך וכן לסייע לה לערוך את הבירורים הנחוצים, לרבות לצורך הקטנת נזקיה. אם לא תודיע על השגותיך לחברה בתוך המועד הנ"ל ותרצה לחלוק על-כך שביצעת את העסקות המפורטות בהודעה או על סכומן או פרטיהן האחרים יחולו התנאים האלה:

74.1. אתה תישא בנטל ההוכחה בדבר שלילת העובדה שביצעת את העסקות או בדבר סכומן או בדבר פרטיהן האחרים.

74.2. אתה תוכל לשלול ו/או לחלוק על העובדה שביצעת את העסקות או על סכומן או על פרטיהן האחרים אך ורק בראיות בכתב. יג. וויתור על סודיות

75. הינך מאשר ומסמיך בזאת את Upay לפנות לכל גוף המחזיק אודותיך מידע כלשהו בבקשה לקבל מידע אודות העמדת אשראי עבורך ו/או כל פרט אחר שלדעת Upay הוא רלוונטי לקבלת החלטה לגבי הפעילות בחשבון וביצוע העסקאות, הקדמת תשלומים התשלומים ו/או דחייתם וכן לצורך דירוג אשראי (Credit Scoring) שלך על ידי Upay, ככל שנדרש לדעת Upay, ומאשר לכל גוף כזה למסור את המידע ל- Upay. כמו-כן, הינך מסמיך את Upay למסור מידע אודותיך לכל גוף כאמור.

76. הינך מסכים ומאשר בזה, כי לצורכי גבייה Upay תהיה רשאית בכל עת ולפי הצורך למסור לכל גוף פרטים אודותיך וכל גוף יהיה רשאי למסור ל- Upay, לפי בקשתה, כל מידע בנוגע אליך הרלוונטי לצורכי הגבייה.

77. הינך מאשר, כי ידוע לך שהמידע שנמסר על ידיך ל- Upay דרוש ל- Upay לצורך קבלת החלטות בדבר ביצוע העסקאות ו/או הקדמת תשלומים ו/או דחייתם ולרבות קביעת תנאי האשראי. הינך מצהיר כי המידע נמסר מרצונך וכי לא חלה עליך כל חובה חוקית למוסרו. כמו-כן, הינך מאשר, כי ידוע לך שהמידע שנמסר ל- Upay יוחזק, כולו או חלקו, במאגרי מידע, ממוכנים או אחרים, אצל Upay או אצל המנפיק של כרטיס האשראי (בהתאם להסכמים בינך לבין המנפיק), או אצל גופים העוסקים בצד הטכני הכרוך בביצוע העסקאות או פעילויות גבייה או אצל גופים נוספים העוסקים בכל פעילות אחרת הנדרשת להענקת השירות לו מחויבת Upay על-פי הסכם זה. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי נשמרים אצל צדדים שלישיים בהתאם לתקן PCI DSS של חברות האשראי הבינלאומיות. יד. הנחיות אבטחת מידע

78. השימוש בחשבון מותנה בהקשת סיסמה וכל אמצעי זיהוי אחר כפי שיידרש על ידי החברה. הינך מתחייב לפעול על-פי הנחיותיה של החברה בקשר עם הסיסמה, לרבות החלפתה, לפחות בתדירות שתורה לך החברה, של הסיסמה בסיסמה חדשה, אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר.

79. כמו כן, הינך מתחייב שלא לרשום לגלות ו/או למסור את הסיסמה לאחרים ו/או לאפשר לאחרים גישה לחשבונך.

80. אתה מתחייב לשמור את אמצעי אבטחת המידע (לרבות האמצעים הפיזיים עליהם הם רשומים) בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים ולדאוג לכך שכל מי שיימסרו לו אמצעי אבטחת המידע על ידיך ובהסכמתך ינהג באותו האופן.

81. בכל מקרה שבו ייוודע לך או שיש לך חשש של פגיעה באבטחת החשבון, לרבות פריצה, שימוש ללא הרשאה, או דליפת הסיסמה ואמצעי הזיהוי שלך לאחר, אתה מתחייב ליידע את Upay באופן מיידי וכן לפעול לשינוי הסיסמה שלך באופן מיידי. טו. פרטיות

82. כדי לאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתר, Upay שומרת לעצמה את הזכות לאסוף ולשמור פרטים ונתונים אודותיך.

83. לידיעתך, באתר ומערכות Upay לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי– אלה נשמרים אצל צדדים שלישיים, אשר עומדים בתנאי תקן PCI DSS של חברות האשראי הבינלאומיות. טז. אחריות וסיכונים

84. מובהר, כי מערכותיה של Upay, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי Upay או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. Upay משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

85. כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של Upay. כמו-כן עליך להודיע מיד ל- Upay על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של

Upay. 86. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, Upay תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטתה של Upay, ו- Upay עשתה מאמץ סביר למנעם:

86.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי ו/או כתוצאה מ"כוח עליון", בין אצלך, בין ב- Upay ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

86.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

86.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש במערכות או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים, לרבות במקרה שאותו אחר יבצע פעולות שונות בחשבונך ואתה מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לי או לחברה בקשר לכך.

86.4. שביתות ו/או הפרעות ו/או שיבושים אצל צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטת Upay, לרבות במערכת הבנקאית ו/או בחברות כרטיסי האשראי ו/או בחברות תקשורת. יז. קישורים לאתרים חיצוניים

87. ייתכן והאתר יכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, ל- Upay ולמנהלי אתר זה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, Upay ומנהלי אתר זה אינם נושאים בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

88. במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: יופיי פיננסים בע"מ, מגדלי ב.ס.ר. 3, כנרת 5, בני ברק, 52573. יח. שינויים להסכם

89. Upay תהיה רשאית לשנות את הוראות הסכם זה מעת לעת בהודעה שתינתן באמצעות האתר ו/או בהודעה אישית שתישלח אליך. יט. ביטול ההסכם/חשבון

90. Upay תהיה רשאית בכל עת על ידי מתן הודעה לחסום/לבטל את החשבון ו/או להגביל את השימוש בו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

90.1. הפרה מצידך של הוראות הסכם זה.

90.2. במקרה בו העמידה Upay את האשראי (ככל שהועמד על ידיה) לפירעון מיידי.

90.3. במקרה שבו לא הייתה כל פעילות בחשבון לתקופה של 3 חודשים רצופים.

90.4. בכל מקרה בו הוטל עיקול על נכסיך, אשר לא הוסר בתוך 21 ימים.

90.5. אם נפתחו נגדך הליכי מינוי כונס נכסים, מפרק/נאמן, מנהל מיוחד (זמניים או קבועים) על נכסיך ו/או על חלק מהם.

90.6. אם קיבלת החלטת פירוק מרצון/פשיטת רגל ו/או הוצא נגדך צו פירוק/פשיטת רגל.

90.7. במידה והינך תאגיד – אם קיבלת החלטה בדבר שינוי מבנה או מיזוג.

90.8. אם הינך תאגיד – אם הופסקה פעילותך כעסק חי, או אם נרשמך בדוחותיך הכספיים הערת עסק חי.

90.9. אם לפי דעתה של Upay חלה הרעה במצבך הכלכלי באופן המעמיד בספק את יכולתך לפרוע את התשלומים או שקיים חשש סביר שלא תוכל לעמוד בהתחייבויותיך כלפי

Upay. 91. בוטל ההסכם, תמשיך Upay לכבד עסקאות, אשר בוצעו עד למועד הביטול והן תחייבנה את החשבון/תזוכינה לחשבון.

92. אתה תהיה רשאי בכל עת לבטל את חשבונך בהודעה ל- Upay בכתב 60 ימי עסקים מראש. במקרה זה Upay תמשיך לכבד עסקאות, אשר בוצעו עד למועד הביטול והן תחייבנה את החשבון/תזוכינה לחשבון. כ. קיזוז עיכבון וזכויות החברה

93. בחתימתך על הסכם זה הינך מוותר על כל טענת קיזוז ו/או עיכבון אשר יכול ויעמדו לך לגבי כספים המגיעים לך מ- Upay ו/או אשר מגיעים ל- Upay ממך.

94. ל- Upay תהיה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לך מאת Upay בכל אופן או עילה שהם, לרבות כל הכספים המגיעים לך בקשר עם ביצוע עסקאות ו/או כל פעילות בכל חשבון Upay שלך, ו- Upay תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעכבם תחת ידה עד לפירעונם המלא של כל הסכומים המגיעים ל- Upay ממך בכל אופן או עילה שהם.

95. מבלי לגרוע מזכות העיכבון של Upay לעיל, תהיה Upay רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לקזז כל סכום מהסכומים המגיעים לה ממך, כנגד הסכומים המגיעים לך מ- Upay בכל אופן או עילה שהם, לרבות מכל הכספים המגיעים לך בקשר עם ביצוע עסקאות ו/או כל פעילות בכל חשבון Upay שלך, זאת אף לפני מועד פירעונם של הסכומים המגיעים לך מ-

Upay. 96. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, Upay תהיה רשאית לחזור ולחייב אותך בכל סכום בו תחוייב Upay, לרבות ריביות ועמלות, (בין באמצעות קיזוז סכומים אלה מהסכומים המגיעים לה ממך ובין באמצעות כל אמצעי תשלום על שמך הרשום בחברה) בכל מקרה בו תחויב Upay על ידי הבנק או חברת האשראי, לרבות במקרים של חיוב חוזר (Charge Back) וכן במקרים בהם הודיע המשלם על ביטול העסקה, בשל כל עילה המאפשרת ביטול ו/או הפסקת תשלום על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, או על פי כל דין אחר. כא. ספרי

Upay 97. כל הרישומים בספריה של Upay ייחשבו נכונים וישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנם.

98. העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, שיאושר על-ידי Upay, לפי העניין, על ההעתק של הרישומים או של הקטע או של הדף האמורים, או במסמך נפרד, ישמש הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל, וראיה קבילה לנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק האמור. כב. איסור הסבת זכויות בחשבון

99. אתה מתחייב שלא להסב, להעביר, להמחות, לשעבד ולהקנות לאחר כל זכות שהיא בחשבונך, אלא בהסכמתה של Upay לכך מראש ובכתב. כג. משלוח פרסומים וחומר שיווקי

100. בכפוף להסכמתך בעת הליך הרישום, הינך מסכים ומאשר ל- Upay לעשות שימוש במידע ובנתונים שתמסור בעת הליך הרישום ומעת לעת ובמידע שיתקבל אצל Upay מעת לעת עקב שימושך בחשבון וביצוע עסקאות, על מנת לשלוח לך חומר פרסומי לרבות בדיוור ישיר, וכן באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטי ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולרבות לאחר פילוח ואפיון של הרגלי הצריכה שלך ושימושך בחשבון.

101. אם לא תהיה מעוניין בקבלת הודעות או פרסומים כאמור מאת Upay (באחד או יותר מהאמצעים הנזכרים לעיל), תהיה רשאי להודיע לחברה בכל עת באמצעים המפורטים בסעיף ‎99 להלן. כד. סמכות שיפוט הדין החל

102. בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מהוראות הסכם זה תהיה סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד והדין שיחול הינו הדין הישראלי בלבד. כה. הודעות

103. ניתן לפנות לחברה בכל עת באמצעים המפורטים להלן:

103.1. טלפון: (03)-800-8729

103.2. דואר: יופיי פיננסים בע"מ, דרך בן גוריון דוד 2, רמת גן 52573

103.3. Upay (CYPRUS) ltd, ANDREA GEORGIOU 5B ZIP 7104 ARADIPPOU LARNACA CYPRUS. דואר אלקטרוני:

103.4.  support@upay.co.il.

רוצים לסלוק בקלות ומהירות?

השארו פרטים ונציגנו יחזרו בהקדם