בהמשך גלישתך באתר את/ה מסכימ/ה לאחסון של קובצי Cookie במכשיר שלך כדי לשפר את הניווט באתר, לנתח את השימוש באתר ולסייע במאמצי השיווק שלנו.

תקנון

כללי

 1. השירותים המוצעים לבתי עסק באמצעות השימוש באתר זה יסופקו בכפוף לתקנון שלהלן, המסדיר את היחסים המשפטיים בין בית העסק לבין חברת יופיי פיננסים בע"מ ח.פ. 514672575 (להלן – החברה) בכל הקשור לשימוש בשירותיה לצורך ביצוע תשלומים וקבלת כספים. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. התקנון יחול גם בהתקשרות שמקורה בהפניה על ידי צד ג'.
 2. מטרתם של תנאי שימוש אלה היא להסדיר את היחסים המשפטיים לתקופת ביניים שבין מועד בקשת הצטרפות לשירותי החברה, ועד שתאושר הבקשה, ככל שתאושר, ויחתם הסכם בין בית העסק ובין החברה (להלן – תקופת הביניים).
 3. החברה תעמיד לרשות בית העסק גישה למערכת שתאפשר לו גם בתקופת הביניים לבצע ולסלוק עסקאות בכרטיסי חיוב, במקום עסקו ועם לקוחותיו, בהסתמך על נכונות הצהרותיו והפרטים שימסור בבקשה. השירותים המוענקים על ידי החברה הם שירותי מאגד לייצוג וריכוז עסקאות שנעשו בבתי עסק והצגת החיובים לתאגידים העוסקים בסליקת כרטיסי אשראי.
 4. השימוש בשירותי החברה בתקופת הביניים הוא על תנאי. ככלל לא יועברו אל בית העסק כספים בגין עסקאות שתבוצענה בתקופת הביניים אלא רק לאחר שתאושר בקשתו והסכם בין הצדדים ייכנס לתוקף. עם זאת החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה בלבד, לאפשר העברת כספים מוגבלת גם במהלך תקופת הביניים.
 5. החלטת החברה אם לאשר את בקשת ההצטרפות לשירותיה נתונה לשיקול דעתה המוחלט, והיא לא תדרש לנמקו. הסכמת החברה לביצוע עסקאות בתקופת הביניים, ואף העברה של כספים, אינה מהווה אישור הצטרפות ואינה מהווה התחייבות מטעמה לאשרה. אם תודיע החברה כי אינה מאשרת את הצטרפות בית העסק, תגיע תקופת הביניים לקיצה (גם אם בית העסק חתם על הסכם כחלק מבקשת ההצטרפות); כל עסקה שבוצעה במהלך תקופת הביניים – תבוטל, והכספים יוחזרו ללקוחות. על אף זאת תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבטל את העסקאות (כולן או חלקן) ולהעביר לבית העסק את הכספים בכפוף לתנאים ודרישות שתעמיד.
 6. הסכם בין בית העסק ובין החברה המסיים את תקופת הביניים ייכנס לתוקף אך ורק מהמועד שבו החברה תמסור אישור מפורש על כך בכתב (לרבות באמצעים אלקטרוניים). קבלת הנחיות תפעול, טפסים, מסמכים והסברים, בכתב או בעל פה, באמצעות האתר או בדרכים אחרות, אינם בגדר אישור שכזה.
 7. בכל מקרה החברה משמשת אך ורק כנותן שירות ואיננה משמשת כנאמן או כמחזיקה של כספים. אין ולא תהיה לחברה אחריות וקשר כלשהו לעסקה שבין בית העסק ובין הלקוח או לתנאיה, לרבות לעניין עמידתו של בית העסק בהוראות כל דין בקשר עם ביצוע העסקה. בהתאם לכך החברה איננה ולא תהיה צד למחלוקת בין בית העסק והלקוח, ולא תשא באחריות כלפי הלקוח בקשר לעסקה. בדף הפירוט החודשי הנשלח ללקוח על ידי מנפיק כרטיס החיוב שלו עשוי שמה של החברה להיות מצויין (לבדו או בנוסף לשם בית העסק) אך מובהר ומוסכם כי אין בכך כדי להטיל על החברה אחריות כאמור או בכלל.
 8. אין בתנאי שימוש אלה משום התחייבות של החברה לכך ששירותי הסליקה יתאפשרו לגבי כל מותגי כרטיסי האשראי ו/או כל סוגי כרטיסי החיוב. לא תכובדנה הטבות והנחות מועדונים בכלל, ואין אפשרות לבצע דרך המערכת עסקות קרדיט או עסקות דחויות במט"ח.

  תנאים למתן שירות:
 9. שירותי החברה יינתנו לבית עסק העומד (גם, אך לא רק) בתנאים הבאים:
  9.1. תחום עיסוקו בפועל הוא כמפורט בבקשה שהגיש והוא אינו עוסק בכל עיסוק האסור על פי כל דין. לא יינתנו שירותים לבתי עסק הפועלים בתחומים האלה: הימורים אסורים כהגדרתם לפי דין; פורנוגרפיה; פרסומי תועבה; תרופות; מוצרים ושירותים פיננסיים (העברת כספים ו/או פלטפורמות להעברת כספים); נשק ותחמושת; מוצרים או תכשירים המופקים מצמחים פסיכו-אקטיביים; שיווק ישיר או שיווק רשתי; שירותי שיתוף קבצים; מכירה או סחר במטבעות וירטואליים; אופציות בינאריות; או כל תחום אחר עליו תודיע החברה מעת לעת.
  9.2. חשבון הבנק של בית העסק לצורך ביצוע זיכויים וחיובים הוא בבעלותו הבלעדית, ואין בו נהנים אחרים מלבדו.
  9.3. בית העסק מנהל ספרים כדין, עומד בכל הוראות הדין החלות עליו כנישום כלפי רשויות המס, וימסור לחברה אישור על כך על פי דרישתה.
  9.4. המוצרים או השירותים שבית העסק מציע ללקוחותיו אינם מזויפים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו; הוא פועל על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ככל שהם חלים עליו, ומתחייב להציג לחברה את האישורים הנדרשים של אותו צד שלישי לצורך מכירת המוצרים ו/או השירותים על ידי בית העסק, ככל שיידרש לכך.
  9.5. הוא אינו מבצע עסקאות עבור אחרים, אינו מרכז חיובים וזיכויים של בתי עסק אחרים ואינו מאגד כהגדרתו בכל דין, בין אם בכח ובין אם בפועל.
  9.6. מקום עסקו בישראל בלבד, ואינו בשטח המצוי בשליטת הרשות הפלסטינית ו/או במזרח ירושלים.
 10. בית עסק המקבל שירותים מהחברה יהיה כפוף, בין היתר, לדרישות והנהלים הבאים:
  10.1. בית העסק יידרש לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך זיהוי הלקוח וחתימת חוזה על פי כל דין בהתאם לדרישת החברה, הוראות חברות האשראי ועל פי כל דין. פעולות אלו אפשר שיתבצעו באמצעים אלקטרוניים (לרבות שיחת וידאו וחתימות דיגיטליות) או פיזיים או שניהם, בבת אחת או בשלבים, הכל על פי שיקול דעת החברה ומדיניותה. ביצוע פעולות אלו הוא תנאי הכרחי לביצוע התקשרות וקבלת השירות.
  10.2. החברה וכן חברות האשראי תהיינה רשאיות לערוך ביקורות (גלויות או סמויות) בבית העסק ובמערכותיו לשם בדיקת עמידתו בתנאי ההתקשרות, ובית העסק מתחייב לשתף עמן פעולה.
  10.3. אסור לבית עסק לתת ללקוחות כסף מזומן או תחליפי כסף (לרבות אך לא רק הלוואות) במסגרת עסקה המבוצעת תוך שימוש בשירותי החברה.
  10.4. בית העסק יסכים לכך שפרטים שמסר וכן פרטים אודות עסקות שתתבצענה באמצעות המערכת, יישמרו בידי החברה במאגר מידע רשום על פי דין, לצורך מעקב ויישום הוראות ההסכם והדין. המידע ישמש את החברה, ויימסר במידת הצורך לחברות האשראי ולגורמי אכיפה וציות על פי דין.
  10.5. בית העסק יסכים לכך שפניות טלפונית אל החברה תוקלטנה לצורך שיפור השירות, הדרכה וכן לצורך אימות נכונות המידע שמסר, וכי אלו עשויות לשמש כראיה בכל הליך שהוא.
  10.6. בית העסק יידרש לעדכן את החברה בכל שינוי הנוגע לפעילותו ובכלל זה שינויים הנוגעים לבעלות בו. שינויים בשליטה בבית העסק עלולים לגרום להביא לסיום או השעיה זמנית של מתן השירות.
  10.7. אישור לביצוע עסקת אינטרנט ו/או מכירת טובין או שירותים באמצעות רשת האינטרנט מותנה בעמידת בית העסק בתקני ארגוני כרטיסי האשראי (לרבות תקן PCI DSS) הקשורים לפעילותו.
 11. החברה ו/או חברות האשראי עשויות לפנות ללשכת אשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי אודות בית העסק, לפי חוק נתוני אשראי, תשע"ו – 2016, ובית העסק יסכים לכך אם תדרש הסכמתו.

  עסקאות אסורות:
 12. בית העסק לא יהיה שותף לביצוע עסקה שאינה כדין בכלל, לרבות דין זר ככל שחל עליו, ובניגוד לתקנת הציבור ולהוראות חוק איסור הלבנת הון ו/או חוק איסור מימון טרור בפרט.
 13. בית העסק לא יבצע עסקה עם קטין, ולא יבצע עסקת תשלומים עם מי שטרם מלאו לו 21 שנים.
 14. בית העסק לא יבצע עסקה בכרטיס חיוב אשר לגביה יש לו ידיעה או חשש כי מדובר בכרטיס שאינו תקף או מזויף או שמבצע העסקה אינו בעליו.
 15. בית העסק לא יבצע עסקה שנלווית אליה התנהגות חשודה מצד הלקוח, ובכלל זה בין היתר לקוח המבצע רכישה בסכומים, בתדירות ובהיקפים גבוהים וחריגים במיוחד ו/או מבצע מספר עסקאות תוך שימוש במספר כרטיסי אשראי שונים ו/או מציג מספר כרטיסים לצורך תשלום כשאחד או יותר מהכרטיסים סורבו במערכת ו/או מבצע מספר עסקאות במועדים שונים באמצעות כרטיסים שונים ו/או שולח אחר לקבלת הטובין או השירות.
 16. בית העסק לא יבצע עסקאות מפוצלות או עסקאות כפולות, אשר במהותן הן עסקה אחת, וכן לא יבצע עסקאות עצמיות או עסקאות עבור בתי עסק אחרים. פיצול עסקה או ביצוע עסקה כפולה פירושו בין היתר, אך לא רק, ביצוע יותר מעסקה אחת באותו כרטיס חיוב בסמיכות זמנים. עסקה עצמית היא עסקה שבה בית העסק רוכש טובין או שירותים מעצמו או מבית עסק קשור אליו, לרבות באמצעות כרטיס אשראי של בית העסק. ידוע לבית העסק כי עסקאות מסוג זה אפשר שלא תאושרנה על ידי חברות האשראי, והוא נוטל על עצמו התחייבות לשאת בכל הוצאה ונזק שייגרמו עקב כך לחברה ו/או ללקוח.
 17. בית העסק לא יבצע עסקה מבלי שקיבל מהמנפיק מראש אישור לגביה, וישלים ביצוע העסקה מיד לאחר קבלת האישור. לא השלים בית העסק את העסקה באופן מיידי כאמור, יפקע תוקף האישור. הקלדת קוד אישור שאינו תואם אישור ממוכן שהתקבל תטיל על בית העסק את כל האחריות לעסקה זו.

  כללי יסוד בביצוע עסקאות:
 18. בית העסק יידע את הלקוח במלוא עלויות העסקה, ימסור ללקוח שובר מפורט, יוודא חתימת הלקוח על גבי השובר, ימסור לו העתק ממנו, ויעשה כל זאת לפני מסירת התמורה ללקוח.
 19. ככל שתתבצע פעולה הדורשת הזנת קוד סודי על ידי הלקוח, יש לאפשר ללקוח להזין למערכת את הקוד הסודי בעצמו, ולא לנקוט שום פעולה שתחשוף בפני בית העסק את הקוד סודי של הלקוח.
 20. ככל שהונפק ללקוח שובר, לא יבוצע כל שינוי בשובר לאחר חתימת הלקוח עליו, או בכרטיס חכם בביצוע עסקה בנקודת מכירה התומכת בכך – לאחר הקלדת הקוד הסודי על ידי הלקוח. שינוי שובר, תיקונו, ביטולו, הפקת שובר חדש וכיו"ב מחייבים נוכחות של בעל כרטיס החיוב וחתימתו. זיכוי לקוח באמצעות כרטיס יהיה רק בגין עסקה שבוטלה, באמצעות אותו כרטיס שנעשה בו שימוש באותה עסקה.
 21. עסקה שאינה עסקה חכמה תבוצע במסמך מלא, בנוכחות הלקוח, העברת הכרטיס באופן פיזי במכשיר וחתימת הלקוח על גבי השובר. העסקה תבוצע בתנאים המוגדרים על ידי חברות האשראי כ"עסקה בטוחה", ובכלל זה בין היתר בדיקת מאפיינים חיצוניים של כרטיס החיוב, בדיקה ואימות של זהות מבצע העסקה באמצעות תעודות נושאות תמונה ותיעוד הזיהוי, הקלדת נתוני לקוח תקינים והשוואת נתוני הכרטיס לשובר; ועוד.
 22. בית העסק ישמור בסודיות את שמות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל מידע אחר עליהם, ולא יעשה בהם שימוש אלא לצרכי קיום התחייבויותיו. התחייבותו של בית העסק על פי סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר שמתן השירות זה יגיע לקצו.

  תשלומים לחברה והעברות כספיות לבית העסק:
 23. עבור שירותיה ישלם בית העסק לחברה עמלות, ועבור העמדת אשראי לבית העסק בגין הקדמת תשלומים (כמפורט להלן), ככל שיועמד, ישלם בית העסק לחברה ריבית, בתנאים שיסוכמו בין הצדדים.
 24. החברה תגבה כל סכום המגיע לה מתוך סכומי העסקאות שביצע בית העסק, מבלי שיש בכך לגרוע מחובת בית העסק לשלם סכומים אלה לחברה בכל דרך אחרת.
 25. החברה תהיה זכאית לעמלות גם בגין עסקאות שבוטלו, זוכו או הוכחשו, מכל סיבה שהיא ובכל שלב בין אם בשל אחריות בית העסק לכך ובין אם לאו, לרבות עסקאות שבוטלו על ידי הלקוח או על פי הוראות חברות האשראי. החברה תהיה רשאית לגבות עמלה נפרדת בגין עסקאות שבוטלו, וכן להשית על בית העסק תשלום כל עמלה שנדרשה לשלם לחברות האשראי עקב כך.
 26. החברה תשלם לבית העסק את סכום העסקאות שבוצעו על ידיו בניכוי המגיע לה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של בית העסק או בדרך אחרת שיסכימו עליה הצדדים, במועד שיוסכם עליו בין הצדדים (אלא אם אינו יום עסקים או אם מדובר ביום שישי או בערב חג, שאז יתבצע הזיכוי ביום העסקים שלאחריו).
 27. זיכוי חשבון הבנק בגין עסקאות בכרטיס תייר יתבצע 30 ימים לאחר תום החודש בו בוצעה העסקה ('שוטף + 30'). זיכוי בגין עסקאות במט"ח ייעשה בשקלים חדשים בלבד, על פי השער היציג של בנק ישראל, הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברות האשראי. המרת המטבע לרבות קביעת שער ההמרה מתבצעת על ידי חברת האשראי הסולקת את העסקה ולא על ידי החברה, ואינה באחריותה.
 28. החברה תהיה רשאית לגבות מבית העסק תשלום בעבור פעולות ושירותים אחרים שהיא תעניק לו, לפי התעריף שיהיה נהוג בחברה ו/או על פי הוראות חברות האשראי כפי שאלה יהיו מעת לעת.
 29. בית העסק יהיה אחראי למסור לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלום. כל תקלה בפרטי החשבון או מניעות הקשורה בחשבון עצמו תהיה באחריותו המלאה של בית העסק ולא תהיה לבית העסק כל טענה בעניין זה. שינוי בפרטי חשבון הבנק יתבצע על ידי מורשי חתימה מוסמכים מטעם בית העסק ועל פי כללי החברה בעניין זה, לרבות אימות הודעה זו בידי עו"ד. שינוי בפרטי חשבון הבנק יעודכן במערכת בתוך 4 ימי עסקים מיום שהומצאו לחברה כל המסמכים והאישורים הנדרשים על ידיה לשם כך לשביעות רצונה. החברה תהיה רשאית לעכב העברת כספים לבית העסק, בכל עת, ומבלי שלבית העסק תהיה כל טענה בעניין זה, אם יתברר לה כי אין בידיה מידע מלא לשביעות רצונה בקשר עם חשבון הבנק.
 30. אם חרג או הפר בית העסק הוראה כלשהי בתנאי השימוש או בהסכם החברה תהיה רשאית שלא לשלם לו בגין עסקה כלשהי או בכלל, ואם שילמה תהיה רשאית לחייב את חשבון הבנק שלו ו/או את כרטיס האשראי שלו בסכום ששולם ו/או לקזז מכל סכום אחר המגיע לבית העסק ו/או לפעול לגביית הסכום בכל דרך אחרת לרבות בדרך של מימוש בטחונות.
 31. כל סכום המגיע לחברה מבית העסק שלא ייפרע במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור שייקבע ובכל מקרה לא יותר מהשיעור המקסימלי המותר על פי דין, מהמועד שבו היה על בית העסק לפרוע אותו ועד למועד פירעונו בפועל. זכות החברה לריבית פיגורים וגבייתה בפועל לא יגרעו מזכותה לנקוט (או להמשיך ולנקוט) בכל האמצעים לשם גביית כל סכום שלא סולק לה על ידי בית העסק במועדו או לפי דרישתה.
 32. החברה תהיה ראשית לדרוש מבית העסק אישור או אסמכתא בדבר אספקת הטובין או השירותים ללקוח, וכל מידע אחר הנראה לה רלבנטי לעניין העסקה, ובית העסק מתחייב לספק מידע זה בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר. החברה תהיה רשאית להתנות העברת כספים לבית העסק בהמצאת המידע.
 33. ספרי החברה נאמנים על בית העסק ויהוו ראיה מכרעת שאינה ניתנת לערעור לנכונותם. בכל מקרה של סתירה בין נתוני החברה ובין נתונים אחרים יגבר האמור בספרי החברה. פירוט בדבר עסקות והעברות כספיות יוצגו במערכת בסמוך למועד ביצוען, וחשבוניות מפורטות יוצגו במערכת בסמוך לאחר תום כל חודש קלנדרי בגין העברות כספיות שהתבצעו בחודש הקודם.

  עסקאות בתשלומים והקדמת תשלום:
 34. המערכת תאפשר לבית העסק לבצע עם לקוחותיו עסקאות בתשלומים (למעט עסקאות בכרטיס תייר). בית העסק לא יבצע עסקה שמספר התשלומים בה עולה על 12. זיכוי בית העסק יתבצע בגין כל תשלום בנפרד לאחר שיתקבל אצל החברה מסולק העסקה.
 35. בעת ביצוע עסקת תשלומים ובפרט עסקת קרדיט, תשלח החברה אל הלקוח הודעת SMS שתציג בפניו את פרטי העסקה והתשלומים או תציג אותם בדף האינטרנט בו מתבצעת העסקה. אישור הלקוח את פרטי העסקה יתבקש במסגרת הודעה זו כתנאי לביצועה. פירוט זה נעשה, בין היתר, כדי לסייע לבית העסק לעמוד בדרישות הגילוי הנאות כדין כלפי הלקוח בקשר עם האשראי שהוא מעניק לו, ככל שהן חלות עליו, אך זאת כשירות בלבד ומבלי שהדבר פוטר את בית העסק מלוודא עמידה בהוראות כל דין, ובית העסק מצהיר כי אינו מסתמך על כך. בית העסק מתחייב להזין למערכת את מספר הטלפון הנייד של הלקוח ומספר זה בלבד, לצורך משלוח ההודעה. בשום אופן לא יתפרש שירות זה כאילו החברה היא מעניקת האשראי ללקוח בית העסק.
 36. ככל שיבקש זאת בית העסק מהחברה, בכפוף לאישורה ועל פי תנאיה, תקדים החברה להעביר לבית העסק תשלום בגין עסקאות בתשלומים בתמורה לריבית בשיעור עליו יוסכם ובכפוף לכל דין, אשר תנוכה מכל תשלום שיועבר לבית העסק. הקדמת תשלומים אפשרית בגין ביצוע עסקאות אינטרנטיות בלבד. ריבית תגבה גם בגין תקופת הביניים.
 37. החברה תהיה רשאית להגביל את היקפם המצטבר של הסכומים שתשלומם יוקדם לבית העסק, על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי שתצטרך לנמקו ו/או להתנות המשך הקדמת תשלומים בהעמדת בטחונות. לא יהיו לבית העסק טענות בקשר לכך, לרבות ובמיוחד טענות הסתמכות על היקפם המצטבר של הסכומים שתשלומם יוקדם. הסכמת החברה להקדמת תשלומים בהיקף מצטבר מסויים לא תהווה תקדים ולא תתפרש בשום צורה כהתחייבות להסכים לכך גם בעתיד.
 38. אם יבקש בית העסק להשית את תשלום הריבית בגין הקדמת התשלום (כולה או חלקה) על הלקוח, יהיה הדבר כפוף להסכמת הלקוח, שתתבקש על ידי בית העסק ותינתן בכתב בדרך המפורטת בסעיף 35 לעיל, ותכלול גילוי מלא של פרטי העסקה, התשלומים והריבית. הסכמת הלקוח היא תנאי לביצוע העסקה, והיא תינתן מראש ולפני ביצוע העסקה. המערכת תציע לבית העסק שיעור ריבית כברירת מחדל בלבד, אשר בכל מקרה תעמוד בדרישות כל דין. ידוע לבית העסק כי במקרה של ביצוע עסקה מסוג זה, יתכן ויחולו עליו, ביחסיו עם לקוחו, הוראות חוק אשראי הוגן, התשנ"ג – 1993 ו/או חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, בקשר עם עסקאות אשראי, וכי השימוש במערכת אין בו כדי לפטור אותו מחובותיו על פי דין או להטיל על החברה אחריות שכזו במקומו או בכלל.

  תקופת מתן השירות:
 39. החברה תהא רשאית להודיע לבית העסק על סיום מיידי של השירות ולהעמיד את כל יתרת האשראי הבלתי מסולקת אם ניתנה לפירעון מיידי, אם התרחש אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) בית העסק הפר הפרה יסודית את תנאי השימוש; (ב) על פי שיקול דעת החברה מנצל בית העסק את המערכת לרעה או עושה בה שימוש שאינו שימוש מקובל וסביר; (ג) החברה נדרשה לעשות כן על פי הוראת אחת מחברות האשראי; (ד) הוגשה נגד בית העסק בקשה לפשיטת רגל או שבית העסק הגיש בקשה להכריז עליו פושט רגל ו/או מונה נאמן או כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לכלל נכסיו או לאיזה מהם, בין אם הוא מהווה בטוחה להחזר חובותיו לחברה על פי תנאי שימוש אלה ובין אם לאו, ו/או חשבון הבנק או חשבון אחר של בית העסק הוגבל. (ה) הוגשה נגד בית העסק או נגד כל חברה שבה בית העסק בעל מניות מהותי בקשה לפתיחת הליך על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018; (ה) הוטל עיקול זמני ו/או עיקול מכל סוג אחר ו/או ניתן כל צו מכל סוג שהוא המונע דיספוזיציה באיזה מנכסי בית העסק, בין אם הוא מהווה בטוחה להחזר חובותיו לחברה על פי תנאי שימוש אלה ובין אם לאו, ולא בוטל בתוך 30 ימים מיום שהוטל; (ו) בית העסק ביצע פעולה יזומה או שחדל מחדל או שאירע אירוע כלשהו, בין אם ביוזמת בית העסק ובין אם שלא ביוזמת בית העסק, שיש בהם כדי לצמצם, לפגוע, לסכן או להעמיד בסיכון ממשי את פעילותו העסקית באופן שעל פי שיקול דעתה המוחלט של החברה יש בו כדי לגרוע מיכולתו של בית העסק לעמוד בהתחייבויותיו כלפיה; (ז) התברר לחברה כי הצהרה מהצהרות בית העסק כלפיה בתנאי שימוש אלה אינה נכונה ו/או שבית העסק מבקש לשנותה או להתכחש אליה ו/או שחל שינוי בפרטים עליהם הצהיר בית העסק מבלי שנמסר על כך עדכון לחברה על פי הוראות תנאי שימוש אלה; (ח) התברר לחברה כי הוראות שנקבעו בדין ו/או בהוראות חברות האשראי כפי שיהיו מעת לעת אינן מאפשרות ביצועו של תנאי שימוש אלה ו/או הופכות את ביצועו לבלתי חוקי ו/או בלתי מעשי; (ט) בית העסק סירב להמציא מסמכי זיהוי כפי שנדרשו על ידי החברה, כולם או חלקם, ו/או סירב באופן מלא או חלקי למלא שאלון 'הכר את הלקוח' ו/או כל שאלון או דרישה דומה אחרת שדרשה או תדרוש ממנו החברה.

  הפרות, אחריות ושיפוי:
 40. בכל מקרה בו בית העסק ביצע עסקה שלא בהתאם לתנאי השימוש, או ביצע עסקה בלתי חוקית או עסקה הנוגדת את הוראות הדין, תהיה החברה רשאית לחייב את חשבון הבנק של בית העסק בדמי טיפול כפי שייקבעו מעת לעת או בהתאם להוצאותיה בפועל, וכן להשית על בית העסק כל קנס או תשלום או הוצאה שהחברה חוייבה בהם.
 41. בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה תהיה החברה רשאית לסרב לשלם לבית העסק בגין עסקה כלשהי, או אם כבר שילמה בעבורה – לחייב את חשבון בית העסק בסכומה בתוספת ריבית: (א) העסקה נעשתה באמצעות כרטיס שאינו כרטיס תקף; (ב) עסקה שחייבה קבלת אישור מהחברה ו/או מהמנפיק ואישור כזה לא נתבקש ו/או לא ניתן או פקע. במקרה של ביצוע עסקה ללא אישור לא תהיה החברה חייבת בתשלום סכום כלשהו ובכלל זה גם הסכום אשר בגינו לא נדרש אישור. מספר אישור שאינו ברור או שאינו זהה למספר הרשום אצל החברה יהווה ראיה קבילה לכך שאישור כזה לא ניתן; (ג) בית העסק לא קיים הוראות הנוגעות לאופן ביצוע עסקה, כולן או חלקן, ובכלל זה ביצוע עסקה במסמך חסר וביצוע עסקה ללא אישור כנדרש על פי תנאי שימוש אלה; (ד) הלקוח רשאי על פי דין לבטל את העסקה עם בית העסק לרבות במקרים של עסקה במסמך חסר ועסקת אינטרנט, ונמסרה לחברה הודעה על ביטול העסקה; (ה) עסקה שהתבצעה באמצעות כרטיס חכם ולא הוקלד הקוד הסודי הנדרש לשם ביצוע העסקה; (ו) בכל מקרה בו הפר בית העסק איזה מהתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה או שהתברר כי איזה מהצהרותיו בהסכם ובמסמכיו הנלווים אינה נכונה או שפעל בניגוד אליה.
 42. בית העסק מצהיר שידוע לו שאי-עמידה (ולו זמנית) בדרישות ובנהלי אבטחת המידע האמורים ובתקן EMV עלולה לגרום לחברה נזקים, וכן לגרום להטלת קנסות או הוצאות על החברה על ידי חברות האשראי. החברה תהיה רשאית לחייב את בית העסק בגין כל קנס, נזק או תשלום שייגרמו לה עקב כך, ובית העסק לא יישמע בטענה כי ביצע 'עסקה בטוחה'.
 43. בכל מקרה בו יכחיש לקוח קיומה של עסקה שבוצעה באמצעות המערכת, לרבות בטענה כי העסקה לא בוצעה על ידיו או כי נעשה שימוש לרעה בכרטיסו או בטענה לכשלון תמורה מלא או חלקי, ימסור בית העסק לחברה פרטים מלאים על העסקה וביצועה מיד עם דרישה ולא יאוחר מחלוף 24 שעות מהבקשה. היה וחברת האשראי תאשר את ביטול העסקה כדרישת הלקוח, והובהר כי בית העסק לא פעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, תהא רשאית לחייב את חשבון הבנק של בית העסק ו/או לקזז מכל סכום אחר המגיע לבית העסק ו/או לפעול לגביית הסכום בכל דרך אחרת לרבות בדרך של מימוש בטחונות.
 44. בית העסק ישפה את החברה בגין כל נזק, הוצאה או חיוב שיגרמו לה עקב הפרת תנאי השימוש על ידי בית העסק ו/או ביצוע שגוי או רשלני של הוראותיהם או מסירת פרטים כוזבים או עקב כל תביעה, דרישה או טענה שיוגשו נגד החברה או מי מטעמה או בשמה על ידי גורם כלשהו בכל עניין הנובע מפעילות, מעשה או מחדל של בית העסק או מי מטעמו.
 45. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התראה מראש לחסום את פעילות בית העסק במערכת בכל עת, זמנית או לצמיתות, כל אימת שאירעו אירועים שלפי נהלי החברה ו/או חברות האשראי מוגדרים כבעלי סיכון לרבות לביצוע פעולת מרמה או פעולה שלא כדין במערכת או בכרטיסי חיוב.
 46. בית העסק פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק או הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לבית העסק בכל עניין הקשור בתנאי שימוש אלה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מ-: (א) נסיבות שלחברה אין שליטה עליהן, לרבות כאלו שמקורן בחברות האשראי, או כתוצאה משביתה, מגפה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים אחרים הנוגעים לעובדי החברה, כולם או חלקם; (ב) תקלה במערכת ו/או במערכות חברות האשראי ו/או במערכות צדדי ג' בהן נעשה שימוש לצורך מתן השירות; (ג) פעולות ו/או תוצאות שנגרמו כתוצאה ממחדלי בית העסק במסגרתם הופרע מהלך פעילות החברה ו/או התנהלותם התקינה של שירותי הסליקה; (ד) מעשה או מחדל של צד ג' המספק שירותים לחברה ואשר אין לחברה שליטה עליו.
 47. בית העסק פוטר בזה, באופן סופי ובלתי חוזר, את החברה ואת כל הבאים מטעמה מכל אחריות ו/או נזק בקשר עם עסקה שביצע באמצעות המערכת, אם היא תכשל מכל סיבה שהיא, לרבות אם יתברר כי נעשה שימוש שלא כדין בכרטיס אשראי.

  בטחונות, קיזוז ועכבון:
 48. בית העסק יבטיח את קיום התחייבויותיו כלפי החברה בבטחונות שונים על פי דרישתה, ובכלל זה באמצעות שטר חוב ו/או ערבות אישית ו/או הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק שלו ו/או כרטיס האשראי שלו, הכל על פי דרישת החברה. החברה תהיה רשאית לדרוש מבית העסק בטחונות נוספים, לרבות ערבות צד ג' או ערבות בנקאית, כתנאי להמשך הפעילות ו/או הקדמת תשלומים בהיקף מצטבר מסויים.
 49. החברה תהיה רשאית לעכב בידיה כספים המגיעים לבית העסק במידה ותהיה סבורה כי הדבר נחוץ כדי לשמש כבטוחה להתחייבויות בית העסק כלפיה, או כדי לקיים את הוראות ודרישות חברות האשראי, הכל על פי שיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה ומבלי שיהיו לבית העסק כל טענות בקשר לכך, לרבות ובמיוחד טענות הסתמכות על קבלת הכספים במועד מסוים.
 50. מבלי לגרוע מזכות העכבון תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לבית העסק כל סכום אשר יגיע לחברה מבית העסק כאמור בהוראות תנאי שימוש אלה או מכל סיבה אחרת.

  הוראות כלליות:
 51. בית העסק יעביר לחברה כל מסמך הדרוש לה בהתאם להנחיות כל רשות מוסמכת ו/או מנפיק כרטיסי אשראי ו/או ארגוני כרטיסי האשראי.
 52. בית העסק אינו רשאי להעביר או להמחות או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי תנאי שימוש אלה.
 53. בית העסק מסכים לקבל מהחברה הודעות בעניינים הנוגעים לתנאי שימוש אלה וביצועם, באמצעים אלקטרוניים לרבות באמצעות SMS, ובלבד שאין מדובר בהודעות פרסומת. החברה תהיה רשאית לשווק באמצעות המערכת או האתר או בכל דרך אחרת מוצרים נוספים שיוצעו לבית העסק שאינם נכללים בתנאי שימוש אלה. בית העסק מתיר לחברה לשגר אליו מסרים שיווקיים בעניינים אלו. שיווק כאמור יעשה לאחר התקשרות נפרדת בעניינו של כל מוצר.
 54. בית העסק מצהיר כי ידוע לו ששירות הלקוחות הניתן על ידי החברה נעשה בין היתר באמצעות פלטפורמות דיגטליות (דוגמת פייסבוק, ווטסאפ וכד') וכי במסגרת זו אפשר שיישמר בידי אותן פלטפורמות מידע אודות הלקוח ופעילותו בהתאם לנהליהן וכלליהן.
 55. החברה תהא רשאית לפרסם, כפי שתמצא לנכון, את דבר הצטרפותו של בית העסק להסכם, או את פרישתו של בית העסק ממנו.
 56. החברה תהיה רשאית לחייב את בית העסק בתשלום עבור הנפקת נסח חברה מרשם החברות.
 57. כל אזכור של בית העסק בתנאי שימוש אלה יחשב כמתייחס לכל מי שהם בעלים או שותפים או נושאי משרה בבית העסק, בין אם שמם מופיע בו ובין אם לאו, וכל זכות המוקנית, או שתהיה מוקנית, לחברה כלפי בית העסק על פי תנאי שימוש אלה תהיה מוקנית לחברה כלפי כל הבעלים או השותפים, ביחד או לחוד או כלפי אחדים מהם.
 58. הצדדים מקנים סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט במחוזות תל אביב וירושלים בלבד.

למדיניות הפרטיות ←

דברו איתנו

זמינים בווטסאפ:
א'-ה' 08:30-16:00, שישי עד 13:00