בהמשך גלישתך באתר את/ה מסכימ/ה לאחסון של קובצי Cookie במכשיר שלך כדי לשפר את הניווט באתר, לנתח את השימוש באתר ולסייע במאמצי השיווק שלנו.

מדיניות הפרטיות

כללי

1. אפליקציית UPAY (להלן – האפליקציה) המופעלת באמצעות יופיי פיננסים בע"מ (להלן – החברה) מכבדת את פרטיותך, כמו גם את זו של כלל המשתמשים בשירותיה (להלן - המשתמש ו/או המשתמשים, וכן השירותים).

2. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לספק פירוט בדבר המידע הנאסף אודותיך אגב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה ונאסף על ידיה.

3. תנאי מדיניות הפרטיות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה. החברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות שבאפליקציה ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, מכל סיבה, ובכלל זה מטעמים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באפליקציה ובאתר האינטרנט. השימוש באפליקציה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית שבה, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים שחלו בה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

איסוף מידע

4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.איסוף מידע

5. השירותים טעונים הרשמה ו מסירת מידע אישי, כדוגמת שם, מספר זהות, מספר טלפון, פרטי חשבון, מספר כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים מזהים נוספים, כפי שידרשו מעת לעת, בין ישירות ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף ולהישמר אגב השימוש בשירותים כך שלחברה תהיה גישה אליהם, בין אם הזנת אותו במישרין ובין אם לאו, ובכלל זה למשל:

6.1. פרטי העברה ו/או קבלה של כספים;

6.2. התכתבויות עם נציגים ו/או עם נציגים אוטומטיים באפליקציה או מחוצה לה, לרבות צ'אטים, הקלטת שיחות, סרטונים ו/או תמונות שהם חלק מההתכתבות;

6.3. פניות שונות שלך אל החברה;

6.4. מידע אודותיך עשוי להיאסף על ידי החברה או מי מטעמה במסגרת בחינת בקשתך להתקשר עם החברה ו/או בטרם הצטרפותך לשירותים מסוימים, לרבות לצורך בדיקות בהקשר לחובות החברה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות באמצעות כלים של צד ג' וכמפורט, בין היתר, במדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת www.upay.co.il

7. מובהר כי אינך מחויב על פי דין למסור את כל פרטי המידע האמורים, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת נבהיר כי ללא מסירת פרטים מסוימים לא נוכל או לא נרצה לתפעל ולספק לך את השירותים, חלקם או כולם. מבלי לגרוע מכך, מסירת חלק מהפרטים מחוייבת על פי הוראות דיני איסור הלבנת הון או העברת דיווחים שהחברה מחוייבת למסרם על פי דין.

8. כל המידע שנמסר או ייאסף אודותיך עשוי להישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, ויוחזק על ידיה או עבורה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ובחו"ל.

9. בחלק מהשירותים אנו משתמשים בתוכנות צוברות מידע דוגמת pixels, tags, beacons, sdk's (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי Cookies ו/או עוגיות). אלו הם כלים דיגיטליים המאפשרים איסוף וניתוח מידע בזמן השימוש באפליקציה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האפליקציה, אך אחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך. החברה או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות יכולים לגשת מעת לעת למידע הנצבר בעוגיות והוא יעבור לשרתים שלהן. מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר שלך לא תמחק מידע שכבר הועבר לחברה או לצדדים שלישיים באמצעות העוגיות. חלק אחר של העוגיות מעביר את המידע בזמן אמת לשרתים של מי שיצר את העוגייה והוא עשוי להישמר בשרתים אלו, בין אם מדובר בחברה או בצדדים שלישיים כמפורט להלן. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר או אל הדף, כתובת ה IP-שלך, מאפייני המכשיר שלך, מידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות אתרים ואפליקציות בהם גלשת, ופעולות אחרות שביצעת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה (לרבות צדדים שלישיים הנותנים לחברה שירותים שונים, כאמור במדיניות זו) יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. עם זאת, יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לחברה אין שליטה על הצפנת הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, כמו גם הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. השימוש בעוגיות נועד לצורך תפעול שוטף ותקין של השירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או לפעילותך, לשם שיפור חווית הגלישה תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, התאמת פרסומות הרלבנטיות עבורך (אף בגלישתך באתרים אחרים), וכן למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות. בנוסף, העוגיות משמשות אותנו לשם אבטחת הנתונים והמידע הנמסר על ידך, לצרכי אבטחת מידע אחרים, לשם אימות פרטים וזיהוי, ולמניעת הונאות ותרמיות.

10. כאמור, השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analyticsהעוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – www.google.com. בנוסף, אנו עושים שימוש בכלי ניתוח שונים של פייסבוק ככלי מדידה פנימי של מאפייני השימוש באפליקציה ובאתר, כלי מדידה של אפקטיביות קמפיינים פרסומיים ובחירת קהלים לקמפיינים.

11. במקרים בהם מדובר בעוגייה הנשמרת מקומית על גבי המכשיר שלך, אם אינך רוצה לאפשר שמירת עוגיות אלה בדפדפן תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך קרא את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי לא את כל העוגיות ניתן לנטרל וכי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאפליקציה, וכי מחיקת עוגיות קיימות אינה משפיעה על מידע שכבר נשמר בעוגיות והועבר לצדדים שלישיים.

12. יתכן שנעשה שימוש בכלי טיוב פרסומות שונים על בסיס pixel, שמוטמע באפליקציה. ה-pixel הוא כלי של אותם צדדים שלישיים וכפוף גם למדיניות הפרטיות שלהם. לחברה אין שליטה על כתבי המדיניות של אותם צדדים שלישיים או על האופן שבו הם מיישמים אותה, לרבות במקרים של בקשות להיגרע מאפשרות השימוש בעוגיות.

גישה למידע במכשיר שלך

13. אתה עשוי להתבקש לאשר גישה לנתונים מסוימים ממכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות (הכל בהתאם למטרות השימוש במדיניות פרטיות זו). הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

13.1. גישה לשירותי מיקום – על מנת שהחברה תוכל להציע לך הצעות מיטביות המותאמות עבורך, כדי לעדכן אותך בדבר הצעות אשר רלוונטיות למקום בו אתה נמצא, וכן לצורכי אבטחת מידע, למטרות ניהול סיכונים, ומניעת הונאות ותרמיות;

13.2. גישה לרשימת אנשי הקשר – על מנת לאפשר ביצוע העברות כספיות;

13.3. גישה למצלמה – לצורך העלאת תמונת פרופיל אישית לאפליקציה, על פי בקשתך, וכן לצורך סריקת קוד ה- QR וכן לצורך צילום תעודה מזהה ו/או מסמכים לצורך זיהוי ואימות;

13.4. גישה לגלריית התמונות והוידאו – לצורך העלאת תמונת פרופיל אישית לאפליקציה, על פי בקשתך וכן לצורך העלאת תעודה מזהה ו/או מסמכים לצורך זיהוי ואימות;

13.5. גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל התראות בדחיפה על מגוון פעולות בחשבון ועל שירותים שונים שעשויים להיות לך עניין בהם;

14. אינך חייב לאשר גישה לנתונים אלו ותוכל לבטל את הגישה אליהם באמצעות מכשירך, אולם ביטול הגישה כאמור יוביל לכך שלא תוכל לקבל את מלוא השירותים או כולם.

שימוש במידע שמתקבל ממך או נאסף אודותיך

15. החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת קשר עמך, קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.

16. בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרתם, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ומי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בהסכם, הן ביחס לשירותי האפליקציה והן ביחס ליתר שירותי ומוצרי החברה.

17. החברה תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע הנ"ל, לרבות באמצעות ספקי שירותים ומידע חיצוניים, למטרות ניהול, ייעול, התאמה פרסום ושיווק של שירותי ומוצרי החברה, צדדים קשורים לה או שותפיה העסקיים, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות נוספות – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.

18. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות ושירותיות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, התראות קופצות במכשירך (push notifications) או באמצעות מסרונים, או לשם שחזור סיסמא והתחברות והתקנה של האפליקציה, ושימושים שונים בשירותים.

19. בנוסף, החברה תהיה רשאית לפנות אליך, לרבות בדרך של משלוח דיוור פרסומי, ולהציע לך הצעות, הטבות ומבצעים, לרבות מותאמים אישית, בקשר עם מוצריה ושירותיה, וזאת בהתבסס על פרטיך והמידע אודותיך השמורים אצלה. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של פניות שיווקיות באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" אשר יופיע בכל הודעה או באמצעות משלוח מספר הטלפון שלך בהודעת דואר אלקטרוני, שכותרתה "בקשת הסרה", לכתובת דוא"ל info@upay.co.il (נבקשך לא לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני פרטים אישיים נוספים).

20. במסגרת השירותים עשויים להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי האפליקציה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

מסירת מידע לצד שלישי

21. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים שלישיים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת בנקים, ספקי מחשוב, סולקים וגורמים המעורבים בסליקה וחברות כרטיסי אשראי ושירותי תשלום. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות.

22. בנוסף, החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש ההעברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:

22.1. על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת;

22.2. כאשר הדבר נדרש לשם בחינת בקשתך להצטרף לשירותי החברה, לרבות כחלק מקיום הוראות דין, החברה עשויה למסור מידע הכולל פרטים אישיים דוגמת שם, מספר זיהוי, פרטי אמצעי תשלום או חשבון תשלום לצדדי ג' כדוגמת מס"ב או שב"א או מנהל חשבון התשלום או מנפיק אמצעי התשלום שלך;

22.3. במסגרת הוצאת פעילות של החברה למיקור חוץ ו/או קבלת שירותים מספקים שונים, לרבות שירותי מחשוב, עיבוד נתונים וענן, בארץ ובחו"ל;

22.4. במסגרת פעילותו מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולצורך ניהול הסיכונים.

22.5. לשותפיו העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך או אחרים. שים לב שלצדדים שלישיים כאמור עשוי להיות מידע נוסף אודותיך, שהתקבל בהסכמה נפרדת שלך וללא כל קשר לשירותים שנותנת החברה, ולחברה אין כל יכולת לשלוט בפעולות שמבצעים אותם צדדים שלישיים במידע שלך בהתבסס על מערכת היחסים שלך עם אותם צדדים שלישיים.

22.6. לחברות הסלולאר ורשת האינטרנט לצורך העברת מידע ו/או ביצוע פעולות.

22.7. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

22.8. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;

22.9. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורמים ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים, לרבות רשויות מחוץ לישראל על פי כל הוראה בדין המחייבת או המטילה על החברה חבות לעשות זאת או על פי דרישתו של גורם כאמור על פי דין, וכל העברת מידע הנדרשת לצורך קיום חובות החברה בקשר למניעת הלבנת הון ומימון טרור. והכל אף מבלי שתהיה חייבת ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח או העברת המידע ו/או לאחר מכן, לפי שיקול דעתה. במסגרת זאת החברה עשויה למסור מידע למנהלי מאגרי מידע חיצוניים, באמצעותם נערכות בדיקות מול רשימות הנדרשות על פי דין או על פי הסטנדרטים המקובלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור;

22.10. לצרכי בירור טענות וניהול הליך משפטי או מחלוקת משפטית שבינך או מי מטעמך לבין החברה או מי מטעמה, לרבות צדדים שלישיים הקשורים עמה עסקית או צדדים נגדיים לפעולה שביצעת;

22.11. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, לרכושה או לגופו של המשתמש או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

22.12. במקרה בו העבירה או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, או את חלקם – לרבות האפליקציה עצמה או חלק בה, או במסגרת משא ומתן לקראת פעולות אלה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

23. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי וישמש, בין היתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידם.

24. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, או מידע אישי שעבר סינון כך שאין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

אבטחת מידע

25. החברה עושה מאמצים ניכרים כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש באפליקציה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים, שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, והקצאת משאבים לשם מניעת חדירה למערכות המידע הקשורות בהפעלת השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש. ואולם, החברה אינה יכולה להבטיח כי לא יהיה כל שימוש בלתי מורשה או שיבוש בשירותים, והכל כפי שהחברה מפרטת באתר ו/או באפליקציה.

יצירת קשר בנושא פרטיות

26. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו למוקד UPAY במייל info@upay.co.il או בהודעת וואטסאפ בטלפון 055-9763169.

דברו איתנו

זמינים בווטסאפ:
‍א'-ה' 09:00-17:00 יום שישי עד 13:00